Stasjonsnavn Blåfalli Vik kraftstasjon
Stasjonsnummer 42.23.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.85
Longitude: 5.98
Kordinater UTM33 Øst: -4224
Nord: 6668668
Kartblad (N50) 1214-I
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Blåelva/kyst Etnefjorden-Sunde