Stasjonsnavn Seimsfoss i Guddalselv
Stasjonsnummer 45.4.0
Feltareal 36,38 km²
Kordinater Latitude: 59.96
Longitude: 6
Kordinater UTM33 Øst: -1494
Nord: 6681677
Kartblad (N50) 1214-I
Elvenavn Guddalselva
Elvehierarki Guddalselva