Stasjonsnavn Rygg
Stasjonsnummer 41.4.0
Feltareal 93,41 km²
Kordinater Latitude: 59.65
Longitude: 6
Kordinater UTM33 Øst: -6328
Nord: 6647079
Kartblad (N50) 1214-II
Elvenavn Sørelva
Elvehierarki Sørelva/Etnevassdraget