Stasjonsnavn Hellaugvatn
Stasjonsnummer 41.8.0
Feltareal 27,49 km²
Kordinater Latitude: 59.72
Longitude: 6.19
Kordinater UTM33 Øst: 5297
Nord: 6653180
Kartblad (N50) 1214-II
Elvenavn Etnevassdraget
Elvehierarki Etnevassdraget